Úvodné ustanovenia

Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa rozumie:

1.1. „Prevádzkovateľ“ obchodná spoločnosť BZS Company, s.r.o. so sídlom Legerského 3, 831 01 Bratislava, IČO: 51 136 830, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 124366/B. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby squash kurtov, fitness, kardio zóny, skupinové cvičenia a iné služby. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky využívať jednotlivé prevádzky Centra, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného.

1.2. „Centrum“ športovo-relaxačné Squash centrum Pionierska prevádzkované na Legerského ulici 3 v Bratislave.

1.3. „Klient“ je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je oprávnená využívať jednotlivé prevádzky Centra. Osoba mladšia ako 15 rokov má vstup povolený iba pod odborným dohľadom trénera, alebo rodiča, ktorý je za dieťa v centre plne zodpovedný.

1.4. „Zodpovedná osoba“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany užívateľa, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie zodpovednej osoby.

1.5. „Cenník“ je prehľad cien poskytovaných služieb prevádzkovateľom v Centre. Cenník je k nahliadnutiu na viditeľnom mieste v prevádzke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny cien v cenníku.

1.6. „Prevádzkový poriadok“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby využívajúcej služby (hosť) v Centre vypracovaný Prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb Prevádzkovateľom a s ktorými je užívateľ alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do Centra. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup Klienta alebo inej osoby do Centra. Klient alebo iná osoba svojim podpisom na registračnom evidenčnom formulári /“registračný  formulár“/ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumená. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v každom Centre.

1.7. „Tréner a inštruktor“ je osoba poskytujúca osobné tréningy za odplatu v internom stave Prevádzkovateľa.

1.8. „Externý tréner“ je osoba poskytujúca osobné tréningy a nie je v internom stave Prevádzkovateľa.

1.9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu skupinových cvičení, bez nároku kompenzácie zakúpených/aktivovaných permanentiek.

1.10. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť na vyžiadanie klienta výpis dobití/ čerpaní kreditu a históriu jeho návštev, maximálne však rok dozadu od poslednej návštevy.


Podmienky prevádzky

2.1. Dispozične je Centrum členené nasledovne: Posilňovňa, Skupinové cvičenia (hala), Masérske služby, 4 squashové kurty.

2.2. V prípade uzatvorenia prevádzky z technických príčin, resp. zo zákona, nárok na vrátenie alikvotnej sumy, resp. predĺženie platnosti aktivovanej permanentky klientovi nevzniká.

2.3. V prípade neschopnosti využívať aktivovanú Permanentku (zo zdravotných/osobných dôvodov), nárok na vrátenie alikvotnej sumy/predĺženie platnosti aktivovanej permanentky klientovi nevzniká.

2.4. Karta klienta slúži na identifikáciu klienta, je neprenosná a špecifická pre každého Klienta. Bez karty klienta nebude Klientovi umožnený vstup do Centra. Pri strate/odcudzení/poškodení/zabudnutí karty je Klientovi vystavená nová karta za poplatok v zmysle platného Cenníka.

2.5. Na jednu kartu je umožnený vstup iba jednej osobe.

2.6. Klient je povinný dodržiavať Otváracie hodiny.

2.7. Klient si môže dobíjať Kredit v hotovosti, platobnou kartou a pri každej návšteve Centra, a prostredníctvom platobnej brány na webe /služba platná od začiatku septmebra/.

2.8. Klient je zodpovedný za správne vyplnenie údajov v registračnom formulári.

2.9. Klient je povinný skontrolovať si blok z registračnej pokladne v momente jeho vydania. Dodatočné reklamácie nie sú akceptované.

2.10. Služby a tovar, ktoré Klient odoberá počas návštevy Centra sa zaznamenávajú do systému. Klientovi sú stiahnuté z Kreditu uzatvorením účtu.

2.11. V prípade žiadosti o rezerváciu musí mať klient kredit na karte. V prípade ak sa Klient rezervovanej hodiny nezúčastní bude mu odpočítaná adekvátna čiastka za dané cvičenie.

2.12. Rezervácie je možné zrušiť bez poplatku 24 hodín pred začatím lekcie alebo danej služby. Zrušenie 24hod-12hod pred cvičením si účtuje centrum ako 50% storno poplatok a menej ako 12hod sa klientovi strháva z kreditu plná suma cvičenia. 

2.13. Rezervácie je možné zadať prostredníctvom web stránky, osobne na recepcii alebo telefonicky. Na uskutočnenie rezervácie musí klient nahlásiť číslo karty, meno a priezvisko.

2.14. Podmienkou rezervácie na internete je zadanie mailu a vygenerovaného hesla (získa klient po zaregistrovaní sa na recepcii) na recepcii Centra.

2.15. Pri prekročení kapacít jednotlivých športovísk je Prevádzkovateľ oprávnený nepovoliť vstup Klientovi do centra.

2.16. Pri zabudnutí, strate, odcudzení, poškodení alebo zámene karty a vyžiadania založenia novej, je klient povinný nahlásiť svoje meno, priezvisko, číslo a e mail. Pri založení novej karty z dôvodu zabudnutia/straty/odcudzenia/poškodenia sa účtuje poplatok zmysle platného Cenníka.

2.17. V prípade, ak chce Klient ukončiť využívanie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je povinný ešte pred týmto ukončením vyčerpať všetky finančné prostriedky na karte. Kredit na karte nie je možné vrátiť.

2.18. K úschove vecí v šatniach slúžia očíslované skrinky s kľúčmi.

2.19. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Klientovi sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Centre, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom na odloženie vecí

2.20. Klient je povinný pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, násilne otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke, skladovať.

2.23. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci nájdené v Centre skladovať. Pri prebratí daných vecí je klient povinný odovzdať podpísané čestné prehlásenie, že veci skutočne prevzal.

2.24. Prevádzkovateľ neposkytuje akékoľvek informácie o tretích osobách a to najmä o výške kreditu, kontaktných údajoch, histórií návštev.

2.25. Klient nie je oprávnený uplatňovať od Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky Centra (športové, spoločenské či iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe.

2.26. Prevádzkovateľ má právo prenajať ktorékoľvek športovisko alebo jeho časť inej osobe alebo osobám.

2.27. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku Centra v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny, vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.

2.28. Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa umiestnených na prevádzkach počas celej doby návštevy Centra.

2.29. Pred opustením prevádzky je klient povinný vrátiť kľúče od skrinky. Pri neodovzdaní sa naúčtuje klientovi poplatok v zmysle platného cenníka.

2.30. Deti do 15 rokov majú vstup do športového centra dovolený iba pod odborným dohľadom trénera, alebo rodiča, ktorý je za deti plne zodpovedný. Pri vstupe do športového centra rodič podpisuje formulár, v ktorom plnú zodpovednosť potvrdzuje. Ak je klient mladší ako 15 rokov, klientská karta sa vystavuje na zodpovednú osobu. Ak je klient starší ako 15 rokov, a mladší ako 18 rokov, k založeniu klientskej karty potrebuje súhlas zodpovednej osoby. Takýto klient dostane formulár na podpísanie od zodpovednej osoby na recepcii v športovom centre.

2.30. Zákaz vstupu do prevádzky Fitness/Aerobik/Hala/Squash platí pre:

b) Osoby so zvieratami

c) Osoby trpiace prenosnými, infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných klientov

d) Osoby, ktoré zamýšľajú využiť komplex na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia zodpovednej osoby (manažér prevádzky)

e) Osoby špinavé v znečistenom oblečení

2.31. Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať alebo obliekať, či vyzliekať bez pomoci inej osoby, ako aj osoby s výrazným fyzickým alebo psychickým postihnutím, vstup do relaxačnej časti povolený v doprovode inej osoby, ktorá je na spomenuté úkony spôsobilá.

2.32. V prevádzke Fitness/Aerobik/Hala/Squash je zakázané:

a) Fajčenie

b) Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš) mimo priestorov kaviarne a terasy

c) Fotografovanie alebo filmovanie osôb ako aj skupín bez ich súhlasu. Na fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od zodpovednej osoby a to manažéra prevádzky

d) Vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných klientov

e) Používanie športových a hracích potrieb

f) Používanie drogistického tovaru mimo spŕch

i) Zasahovanie do technického vybavenia

k) Žiadať zamestnancov o služby, ktoré odporujú Prevádzkovému poriadku

l) Vnášanie a používanie zbraní, nožov a streliva

m) Odkladanie tašiek (ruksakov) v otvorených priestoroch fitnescentra – v zóne na cvičenie a aerobikových sálach

2.33. Klient je povinný :

– dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať zodpovedných vedúcich zamestnancov,

– neodkladne informovať zamestnancov v prípade zistenia náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadné spozorovanie zdravotných ťažkostí,

– šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok Prevádzky,

– používať čistú a vhodnú športovú obuv,

– dodržiavať pokyny trénera,

– po ukončení lekcie uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie zo sál),

– používať pri cvičení v priestoroch posilňovne uterák

– očistiť kardio stroje po použití

2.34. V prípade nedodržania povinností uvedených vo vyššie uvedených bodoch môže Prevádzkovateľ prostredníctvom službukonajúceho trénera požiadať o opustenie priestorov fitness centra.

2.35. Za poranenia a úrazy, ktoré si klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

2.36. Klienti využívajú Prevádzkovú časť Fitness/Halu/Squash na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Prevádzkovateľovi.

2.37. V celom Centre platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch Centra je považované za chovanie obmedzujúce iných klientov v jeho riadnom využívaní.

2.38. Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Centra sú Klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných Klientov. Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

2.39. Užívateľ sa na cvičení v areáli Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.

2.40. V prípade dokázateľného zámerného poškodenia majetku Prevádzkovateľa je Klient povinný škodu v plnom rozsahu nahradiť.

2.41. Klient je v prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov Centra.

2.42. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť alebo inú právnu povinnosť, spôsobí Klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

2.65.V prípade, že klient poskytne prevádzkovateľovi svoju emailovú adresu budú klientovi zasielané emailom automatické notifikácie týkajúce sa stavu jeho konta, resp. kreditu.

V prípade že klient poskytne prevádzkovateľovi telefónne číslo, budú klientovi zasielané notifikácie o rezerváciách 24hod pred rezerváciou.

Prevádzkový poriadok je platný od 05.08.2019