Preambula

 1. Všeobecné obchodné podmienky rezervačného systému squash centrum PIONIERSKA vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky spoločnosť BZS Company, s.r.o., so sídlom Legerského 3, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 136 830, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 124366/B (ďalej len „BZS“).
 2. Všeobecné obchodné podmienky rezervačného systému squash centrum PIONIERSKA (ďalej len „VOP“) podrobne upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi zákazníkom, užívateľom systému, držiteľom Klientskej karty a BZS v rámci rezervačného systému (ďalej len „systém“), najmä podmienky registrácie zákazníkov, podmienky pri vydávaní Klientskych kariet, ich používanie v prevádzkach a zariadeniach BZS, podmienky nákupu tovarov a služieb a podmienky nabíjania a čerpania kreditu.
 3. Všeobecné obchodné podmienky upravujú tiež zmluvné vzťahy medzi BZS a užívateľom systému ako kupujúcim zo zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom webovej stránky www.squash.test (ďalej len „zmluva“)podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa medzi BZS ako predávajúcim a užívateľom systému ako kupujúcim.
 4. Systém je založený na princípe uplatňovania kreditu špecifikovaného bližšie v článku 5 VOP. Nabitý kredit môže registrovaný užívateľ systému následne využívať podľa vlastného uváženia v súlade s VOP. Technickým nosičom s autorizačným prvkom, prostredníctvom ktorého registrovaný užívateľ systému čerpá kredit na nákup vybraných tovarov a/alebo služieb vo vybraných prevádzkach a zariadeniach squash centrum PIONIERSKA, je Klientska karta, ktorá je neprenosná a je vybavená jedinečným číslom (ďalej len „Klientska karta“).
 5. Nákup vybraných tovarov a/alebo služieb v zákazníckom profile na www.squash.test prostredníctvom vopred zakúpeného kreditu môže využívať výlučne registrovaný užívateľ systému. Nákup vybraných tovarov a/alebo služieb na vybraných prevádzkach a zariadeniach squash centrum PIONIERSKA prostredníctvom vopred zakúpeného kreditu môže využívať registrovaný užívateľ systému, ktorý je zároveň držiteľom Klientskej karty.
 6. Prevádzkovateľom rezervačného systému Pionierska squash centrum je spoločnosť LUXART, s.r.o., so sídlom Měnín 263, okres Brno-venkov, 66457, Česká republika, IČO: 25566989, zapísaná v Obchodnom registri pod spis. zn. C 33871 vedenom u Krajského soudu v Brně.

Užívateľ systému a Klientska karta

 • Užívateľom systému sa môže stať fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony, ktorá vykonala registráciu svojho členstva v systéme v zmysle ustanovení bodu 2.3 VOP a spĺňa ďalej uvedené podmienky pre užívanie systému. Každej fyzickej osobe môže vzniknúť iba jedno oprávnenie užívateľa systému.
 • Podmienkou vzniku členstva v systéme je spôsobilosť na právne úkony zákazníka. V prípadoch, kedy má záujem fyzická osoba staršia ako 15 rokov a mladšia ako 18 rokov záujem stať sa užívateľom systému, vyžaduje sa pri jej registrácii do systému predloženie písomného súhlasu zákonného zástupcu tejto osoby.
 • Členstvo v systéme vzniká:
 • v prípade registrácie online spôsobom – odoslaním správne a úplne vyplneného registračného formulára zverejneného na internetovej stránke www.squash.test a zároveň vyjadrením súhlasu s VOP, súhlasu so zasielaním elektronických faktúr podľa §71 ods. b), zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“)alebo
 • v prípade registrácie osobne na prevádzke BZS – odovzdaním správne a úplne vyplneného registračného formulára v tlačenej podobe, a to na recepcií squash centrum PIONIERSKA a zároveň vyjadrením súhlasu s VOP a súhlasu so zasielaním elektronických faktúr podľa § 71 ods. b), Zákona o DPH.

Zákazník má možnosť na základe svojho slobodného poskytnúť BZS súhlasy so spracovaním osobných údajov na stanovené účely.

 • Pri registrácií online bude zákazníkovi vytvorený zákaznícky profil a odoslaný e-mail pre overenie jeho e-mailovej adresy. Zákazník je požiadaný o prihlásenie sa do svojho zákazníckeho profilu, s odporúčaním na nastavenie nového hesla a kontrolu svojich osobných údajov. Po úspešne vykonanej registrácii bude užívateľovi systému vystavená Klientska karta, ktorú je povinný si vyzdvihnúť na recepcii squash centrum PIONIERSKA.
 • Prihlasovacím menom je e-mailová adresa užívateľa systému. Prihlasovacie heslo obdrží zákazník na recepcii v prípade registrácie osobne na prevádzke squash centrum PIONIERSKA a/alebo prostredníctvom e-mailu, v prípade registrácie prostredníctvom internetovej stránky www.squash.test obdrží zákazník informáciu o prihlasovacom hesle výlučne prostredníctvom e-mailu. Tieto údaje sú platné až do zániku účasti v systéme, ak nie je vo VOP stanovené inak. V prípade, že užívateľ systému zabudne heslo, môže požiadať o obnovu hesla osobne, prostredníctvom recepcie squash centrum PIONIERSKA.
 • Klientska karta je identifikátorom bez mena užívateľa systému, ktorú užívateľ systému obdrží po registrácii členstva podľa bodu 2.3/2.4 VOP na prevádzke squash centrum PIONIERSKA. Pre účely overenia identifikácie držiteľa Klientskej karty sú pracovníci recepcii squash centrum PIONIERSKA oprávnení overiť totožnosť držiteľa Klientskej karty formou žiadosti o poskytnutie  údajov týkajúcich sa užívateľa systému v rozsahu meno a priezvisko a/alebo e-mail užívateľa systému a/alebo telefónne číslo užívateľa systému.
 • Užívateľ systému je po úspešne vykonanej registrácii oprávnený nabiť Konto kreditom a čerpať nabitý kredit výlučne prostredníctvom platnej Klientskej karty v zmysle VOP.
 • Klientska karta sa užívateľovi systému nikdy nezasiela. Užívateľ systému je povinný si ju vždy osobne vyzdvihnúť na recepcii squash centrum PIONIERSKA.

Konto

 • Každému užívateľovi systému staršiemu ako 15 rokov (ďalej len „majiteľ Konta“)je v rámci systému zriadené jeho osobné Konto (ďalej len „Konto“).
 • Užívateľ systému má prístup k svojmu Kontu na internetovej stránke www.squash.test po uvedení správneho prihlasovacieho e-mailu a hesla.
 • Užívateľ systému je oprávnený nahlásiť zmenu svojej e-mailovej adresy, a to len e-mailom prostredníctvom zákazníckeho centra pionierska@squash.test alebo osobne na prevádzke BZS.
 • Užívateľ systému si môže kedykoľvek skontrolovať výšku svojho kreditu a históriu všetkých uskutočnených nákupov (online a offline kreditové transakcie vrátane dobíjania kreditu) zaplatených prostredníctvom Klientskej karty alebo on-line, a to v sekcii História v profile jeho zákazníckeho účtu/Konta.

Nakladanie s Klientskou kartou

 • Užívateľ systému je povinný Klientsku kartu používať v súlade s VOP. Platnosť Klientskej karty nie je časovo obmedzená, zaniká však dňom zániku členstva v systéme v zmysle VOP.
 • Po zániku členstva v systéme zodpovedá užívateľ systému za akúkoľvek škodu spôsobenú BZS v dôsledku neoprávneného používania Klientskej karty a zaväzuje sa ju v celom rozsahu nahradiť BZS.
 • Za účelom výkonu kontroly overenia totožnosti sa užívateľ systému zaväzuje poskytovať BZS súčinnosť, a to najmä poskytnutím mena a priezviska pri prevzatí Klientskej karty na recepcii squash centrum PIONIERSKA príslušnému zamestnancovi za účelom overenia identity užívateľa systému. V prípade odmietnutia poskytnutia súčinnosti si BZS vyhradzuje právo neodovzdať Klientsku kartu žiadateľovi na jeho požiadanie.
 • V prípade, ak užívateľ systému nemá vo svojej osobnej dispozícií Klientsku kartu pri nákupe tovaru alebo služieb na vybraných prevádzkach a zariadeniach squash centrum PIONIERSKA, nemá nárok na započítanie spotreby.

Kredit a pravidlá jeho uplatňovania

 • Užívateľ systému je oprávnený ihneď po vykonaní úspešnej registrácie nabiť svoje Konto kreditom, a to v podobe finančných prostriedkov z platobnej karty alebo v hotovosti, ktoré sú v mene EURO pripísané na Konto (ďalej len „kredit“),a to jeho zakúpením na www.squash.test s využitím platobnej brány alebo na prevádzke squash centrum PIONIERSKA. Prostredníctvom kreditu možno realizovať úhradu nákupu vybraných tovarov a/alebo služieb na webovej stránke www.squash.test a/alebo úhradu vybraných tovarov a/alebo služieb na  prevádzkach a zariadeniach prevádzkovaných squash centrum PIONIERSKA. Vlastníkom kreditu – všetkých finančných prostriedkov na Konte užívateľa systému po dobu trvania členstva užívateľa systému, je výlučne užívateľ systému.
 • Platnosť kreditu je neobmedzená, ale môže byť obmedzená zánikom členstva v systéme. Kredit nie je možné vymeniť za hotovosť. Finančné prostriedky vo forme kreditu na Konte sa neúročia.
 • Výška kreditu nie je obmedzená, musí byť však vyjadrená kladným číslom. Užívateľ systému je oprávnený kedykoľvek dopĺňať výšku kreditu v hotovosti alebo platobnou kartou pri každej návšteve squash centrum PIONIERSKA. Dopĺňanie kreditu Konta online je realizované prostredníctvom platobnej brány.
 • Kredit je užívateľ systému oprávnený používať na nákup vybraných tovarov a/alebo služieb squash centrum PIONIERSKA počas celej doby členstva užívateľa systému, ak nie je ďalej vo VOP uvedené inak.

Ak je cena služby/tovaru nižšia ako výška kreditu na Konte, nevyčerpaný kredit ostáva na Konte na ďalšie použitie. Ak je cena služby/tovaru vyššia ako výška finančných prostriedkov výška kreditu na Konte, užívateľ systému je povinný najprv kredit na Konto doplniť/dobiť až tak zrealizovať platbu alebo zaplatiť za vybraný tovar/službu iným spôsobom ako použitím Klientskej karty, tj. hotovostné alebo bezhotovostne iným platobným prostriedkom, inak mu služby/tovar nebude poskytnutá/ý. Platbu ceny za vybraný tovar/službu je možné vo vybraných prípadoch kombinovať platbu Klientskou kartou a iným spôsobom platby. O alternatívnych spôsoboch platby bude zákazník oboznámený na recepcii squash centrum PIONIERSKA.

V prípade kúpy tovaru alebo služby na prevádzke squash centrum PIONIERSKA, obdrží užívateľ systému ihneď po zaplatení daňový doklad a následne bude na e-mail užívateľa systému doručené oznámenie o zmene výšky kreditu Konta.

Platbu kreditom je možné uplatňovať aj prostredníctvom webovej stránky www.squash.test podľa článku 6 VOP.

 • Užívateľ systému je povinný skontrolovať si vydaný blok z registračnej pokladne ako aj potvrdenku o nákupe cez Klientsku kartu v momente jeho vydania. Dodatočné zistené reklamácie prípadných nesprávností na týchto účtovných dokladoch nebudú akceptované.
 • V prípade reklamácie zostatku kreditu na Konte je užívateľ systému povinný predložiť hodnoverný účtovný doklad.

Kúpna zmluva uzavretá na diaľku

 • Objednanie tovaru/služby: Nákup vybraných tovarov/služieb ponúkaných na webovej stránke www.squash.test sa realizuje prostredníctvom objednávky s povinnosťou zaplatiť cenu v závislosti od konkrétneho vybraného tovaru/služby. Následne bude užívateľovi systému zo strany  odoslané potvrdenie o kúpe tovaru/služby. Zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom doručenia predmetného potvrdenia užívateľovi systému. Úhrada kúpnej ceny za objednaný tovar/službu sa realizuje momentom prevzatia tovaru resp. čerpania služby. Potvrdenie o realizovaní platby za tovar/službu, ktoré spĺňa náležitosti daňového dokladu a náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa, bude zákazníkovi doručené na e-mailovú adresu užívateľa systému zadanú pri registrácii.
 • Zaplatenie kúpnej ceny objednanej služby/tovaru užívateľ systému realizuje na www.squash.test finančnými prostriedkami zo zakúpeného kreditu podľa článku 5 VOP, pričom zvolená výška kúpnej ceny bude stiahnutá z Konta. Užívateľ systému môže využívať tento spôsob úhrady len do výšky aktuálneho zostatku kreditu svojho Konta.
 • Dodanie tovaru/služby sa riadi VOP alebo príslušným právnym predpisom.
 • Odstúpenie od zmluvy v prípade nákupu služieb na www.squash.test:
 • Užívateľ systému
 • je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu telefonicky alebo prostredníctvom rezervačného systému, najneskôr do 24 hodín pred termínom poskytovania služieb; lehota na odstúpenie je zachovaná, ak užívateľ systému zadá pokyn na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom rezervačného systému najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • berie na vedomie a súhlasí, že v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote menej ako 24 a viac ako 12 hodín pred dňom poskytovania služieb, vzniká BZS nárok na zaplatenie storno poplatku v sume 50% kúpnej ceny za služby a v lehote menej ako 12 hodín pred dňom poskytovania služieb, vzniká BZS nárok na zaplatenie storno poplatku v sume 100% kúpnej ceny za služby.
 • Bez ohľadu na to, čo je uvedené v bode 6.4.1, ak sa má na základe zmluvy začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak užívateľ služby o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, BZS týmto:
 • poúča užívateľa systému o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a
 • užívateľ systému výslovne súhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa písmena a) tohto bodu.

Užívateľ systému berie na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a vzniká mu povinnosť uhradiť cenu za skutočné poskytnuté plnenie, a to:

 1. ak užívateľ systému uzavrie zmluvu, v ktorej požiadal o poskytovanie služieb v lehote kratšej ako 24 hod. po uzavretí zmluvy,
 2. ak sa poskytovanie služby začalo s výslovným súhlasom užívateľa systému a užívateľ systému vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6.4 VOP užívateľ systému:
 4. môže informovať BZS o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy zadaním pokynu na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom rezervačného systému. Následne bude užívateľovi systému zaslané potvrdenie o prijatí odstúpenia na e-mailovú adresu užívateľa systému uvedenú v Konte.
 5. môže informovať BZS o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy telefonicky, na  linke: +421 910 20 30 40. Ak užívateľ systému využije túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy, BZS ihneď po jeho prijatí potvrdí e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v Konte.
 6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané BZS najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša užívateľ systému. BZS si vyhradzuje právo posúdenia relevancie doručeného oznámenia/formulára o odstúpení od zmluvy užívateľom systému.
 7. Reklamačný poriadok v prípade nákupu na www.squash.test alebo na prevádzke squash centrum PIONIERSKA:
 8. Reklamácie služieb zakúpených prostredníctvom www.squash.test sa spravujú aktuálne platnými reklamačnými poriadkami prevádzky squash centrum PIONIERSKA podľa zakúpených služieb alebo inými všeobecnými obchodnými podmienkami.
 9. V prípade, ak užívateľ systému – spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom, ktorým BZS ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že BZS porušil jeho práva, má užívateľ systému právo obrátiť sa na BZS ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak BZS na žiadosť užívateľa systému podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania užívateľom systému, má užívateľ systému právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s BZS ako predávajúcim je a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke www.mhsr.sk, pričom užívateľ systému má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti). Užívateľ systému môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index en.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Altemativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 10. V prípade on-line rezervácie vybraného tovaru alebo služby BZS bez povinnosti úhrady jej kúpnej ceny, zmluva nevzniká, a užívateľ systému obdrží na svoj príslušný e-mail potvrdenie rezervácie tovaru alebo služby.

Strata, odcudzenie a poškodenie Klientskej karty a vydanie náhradnej klientskej karty

 • Klientska karta sa vydáva:
 • užívateľovi systému na jeho žiadosť,
 • v zmysle ustanovenia bodu 2.6 VOP.
 • Užívateľ systému je povinný chrániť vydanú Klientsku kartu pred jej stratou, poškodením alebo zničením. Je povinný zabezpečiť, aby sa Klientska karta nedostala do rúk neoprávnenej osoby.
 • BZS nezodpovedá za využitie kreditu neoprávnenou osobou, t.j. osobou, ktorá nie je užívateľom systému, napr. v prípade straty alebo odcudzenia Klientskej karty.
 • Užívateľ systému je povinný stratu, odcudzenie alebo poškodenie Klientskej karty bez zbytočného odkladu nahlásiť telefonicky na linke: +421 910 20 30 40alebo e-mailom na pionierska@squash.test. Po obdržaní oznámenia BZS nosič ihneď’ zablokuje.
 • Užívateľ systému môže požiadať BZS v prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia Klientskej karty o vydanie novej Klientskej karty priamo na prevádzke na recepcií squash centrum PIONIERSKA alebo prostredníctvom e-mailu pionierska@squash.test. Po overení totožnosti užívateľa systému v systéme a blokácie pôvodnej Klientskej karty bude vydaný užívateľovi systému nová Klientska karta, pričom jej vydanie bude spoplatnené vo výške 10,- EUR s DPH.
 • V prípade straty, poškodenia alebo odcudzenia Klientskej karty, užívateľ systému obdrží novú Klientsku kartu len s výškou kreditu zistenou ku dňu zablokovania pôvodnej Klientskej karty podľa bodu 7.5. tohto článku VOP.
 • Vydaním náhradnej Klientskej karty zostávajú všetky evidované záznamy a nastavenia na Konte užívateľa systému v platnosti a nová Klientska karta je priradená ku Kontu ako aktuálne jediná platná.
 • Užívateľ systému nemá nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu za kredit čerpaný neoprávnenou osobou ku dňu zablokovania nosiča zo strany BZS.
 • BZS je oprávnený odobrať Klientsku kartu osobe, ktorá ho využíva neoprávnene (najmä v rozpore s VOP). BZS si v takomto prípade vyhradzuje právo rozhodnúť o ďalšom postupe.

Zablokovanie Konta a zánik členstva v systéme

 • V prípade, ak užívateľ systému poruší ktorékoľvek ustanovenie VOP, najmä používanie Klientskej karty v rozpore s VOP, alebo na základe iných skutočností uvedených vo VOP, je BZS oprávnená zablokovať Konto užívateľa systému, a to aj bez prechádzajúceho upozornenia. BZS si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať odblokovanie Konta užívateľa systému.
 • Členstvo v systéme zaniká:
 • vypovedaním členstva v systéme podľa bodu 8.5 VOP;
 • ukončením systému na základe rozhodnutia BZS;
 • rozhodnutím BZS o okamžitom zániku členstva v zmysle bodu 8.3 VOP;
 • smrťou/vyhlásením za mŕtveho užívateľa systému, a to preukázaním tejto skutočnosti BZS na základe hodnoverného úmrtného listu mŕtveho alebo inej verejnej listiny/ dokumentu. V takomto prípade BZS po preverení oznámených skutočností vykoná ihneď blokáciu Konta užívateľa systému vrátane Klientskej karty priradenej ku Kontu užívateľa systému.
 • Členstvo v systéme zaniká:
 • dňom rozhodnutia BZS na základe zistenia, že užívateľ systému zneužil výhody poskytované systémom alebo iným spôsobom porušil tieto VOP alebo porušil Obchodné podmienky akéhokoľvek tovaru alebo služby spoločnosti BZS alebo poskytol nepravdivé údaje v žiadosti o registráciu: užívateľ systému bude e-mailom ihneď informovaný o zablokovaní jeho Konta a od zákazníckeho centra BZS obdrží e-mailovú správu o rozhodnutí BZS o zániku jeho členstva v systéme, pričom bude súčasne vyzvaný, aby uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátený zostatok kreditu na jeho Konte. Výška vrátenej sumy na určený účet užívateľa systému je určená zostatkom kreditu užívateľa systému ku dňu zániku jeho členstva v systéme.
 • dňom rozhodnutia BZS o ukončení systému, a to ku dňu uvedenému v takomto rozhodnutí; užívateľ systému bude e-mailom ihned’ informovaný o zablokovaní jeho Konta a od zákazníckeho centra BZS obdrží e-mailovú správu o rozhodnutí BZS o zániku jeho členstva v systéme, pričom bude súčasne vyzvaný, aby uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátený zostatok kreditu na jeho Konte. Výška vrátenej sumy na určený účet užívateľa systému je určená zostatkom kreditu užívateľa systému ku dňu zániku jeho členstva v systéme.
 • Užívateľ systému je oprávnený kedykoľvek vypovedať svoje členstvo v systéme, a to na základe jeho písomnej výpovede členstva doručenej BZS. V prípade výpovede členstva, členstvo v systéme zaniká vždy ku dňu, kedy hodnota celého Konta je nula (0). Užívateľ systému je povinný vyčerpať zostatkový kredit; nevyčerpaný kredit nie je možné vrátiť.
 • Momentom zániku členstva užívateľa systému v tomto systéme z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom uvedeným v tomto článku VOP, stráca užívateľ systému všetky príslušné práva a nároky, ktoré súviseli s členstvom užívateľa v systéme.

Záverečné ustanovenia

 • Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.squash.test a účinnosť dňom 01.08.2019.
 • BZS je oprávnená kedykoľvek meniť a dopĺňať VOP z dôvodu (i) zmeny politiky BZS v oblasti poskytovania výhod zákazníkom BZS v rámci systému, (ii) zmeny finančnej, hospodárskej alebo sociálnej situácie na území Slovenskej republiky, (iii) zmeny príslušných právnych predpisov alebo (iv) z iného, bližšie nešpecifikovaného, závažného dôvodu. BZS oboznámi užívateľov systému so zmenou VOP formou sprístupnenia nového znenia VOP na webovej stránke www.squash.test najneskôr 14 dní pred dňom účinnosti ich nového znenia. Odo dňa účinnosti nových VOP sa tieto budú vzťahovať na všetky zmluvné vzťahy, ktoré im podliehajú a ktoré sú v platnosti v deň ich účinnosti.
 • Všetky vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a osobitnými obchodnými podmienkami vzťahujúcimi sa na poskytovanie jednotlivých tovarov alebo služieb BZS. V prípade výskytu rozdielnej textovej verzie medzi obsahom VOP a obsahom akýchkoľvek iných dokumentov BZS vzťahujúcich sa na rezervačný systém, má vždy prednosť textová verzia obsahu uvedená vo VOP.
 • BZS si vyhradzuje právo individuálneho prístupu v osobitných/mimoriadnych prípadoch vzniknutých v rámci systému.

Kontaktná adresa systému

BZS Company, s.r.o.
Legerského 3, 831 02 Bratislava
Infolinka: + 421 910 20 30 40
Email: pionierska@squash.test

Orgán dozoru

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava


Reklamačný poriadok rezervačného systému
Squash Centrum Pionierska

Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní a riešení reklamácie výšky aktuálneho zostatku kreditu na osobnom konte Klientskej karty (ďalej len „Konto“) užívateľa rezervačného systému squash centrum PIONIERSKA (ďalej len „systém“) poskytovaného spoločnosť BZS Company, s.r.o., so sídlom Legerského 3, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 136 830, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 124366/B (ďalej len „BZS“) a správnosti účtovných dokladov okúpe tovaru a/alebo služby na jednotlivých prevádzkach BZS vyhotovených a odovzdaných oprávnenej osobe.
 2. Vzťah medzi užívateľom systému a BZS sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami rezervačného systému squash centrum PIONIERSKA (ďalej len „VOP“), ktorých aktuálne znenie je umiestnené na webovom sídle www.squash.test.
 3. Tento reklamačný poriadok je vyhotovený v zmysle zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení s ich primeraným použitím.

Zodpovednosť BZS

 • BZS zodpovedá za správnosť výšky aktuálneho zostatku kreditu na príslušnom Konte užívateľa systému a správnosť účtovných dokladov o kúpe tovaru a/alebo služby na jednotlivých prevádzkach squash centrum PIONIERSKA, vyhotovených BZS a odovzdaných alebo doručených užívateľovi systému v zmysle VOP.

Miesto, čas a spôsob uplatnenia reklamácie, náležitosti reklamácie

 • Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za nedostatky v správnosti uvedenej výšky aktuálneho zostatku kreditu na Konte užívateľa systému v súvislosti s využívaním tohto systému oprávnenými osobami v zmysle VOP a v správnosti účtovných dokladov vyhotovených BZS v zmysle tohto reklamačného poriadku.
 • Reklamáciu môže uplatniť užívateľ systému starší ako 15 rokov:
 • v prípade reklamácie účtovných dokladov, tj. vydaného bloku z registračnej pokladne a/alebo potvrdenky o nákupe cez Klientsku kartu, v momente ich vydania u zamestnanca BZS, ktorý účtovný doklad vydal. Dodatočné zistené reklamácie prípadných nesprávností na týchto účtovných dokladoch nebudú akceptované.
 • v prípade reklamácie výšky aktuálneho zostatku kreditu na Konte, bez zbytočného odkladu najneskôr však do 2 mesiacov od dňa vydania bloku z registračnej pokladne/potvrdenky o nákupe cez Klientsku kartu e-mailom na adrese pionierska@squash.test.
 • V prípade Reklamácie podľa bodu 3.2, písm. b) je užívateľ systému starší ako 15 rokov povinný špecifikovať: svoje  identifikačné  údaje  (tj.  identifikačné  údaje  užívateľa systému)  v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, ktorou sa reklamujúci registroval, sumu transakcie, jej dátum a priložiť originál, prípadne fotokópiu bloku z registračnej pokladne/potvrdenky o nákupe cez Klientsku kartu, ktorý sa týka predmetnej transakcie.
 • V prípade, ak Reklamácia neobsahuje všetky skutočnosti v zmysle bodu 3.2 a/alebo 3.3 tohto článku, bez ich uvedenia nie je možné reklamáciu vybaviť alebo v prípade, ak bola reklamácia podaná po lehote uvedenej v bode 3.2 tohto článku, BZS reaguje s prihliadnutím na obsah konkrétneho podania, pričom BZS je oprávnené sa k týmto reklamáciám aj nevyjadriť.

Spôsob vybavienia reklamácie

 • BZS vydá reklamujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie o prijatí reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu na určenej adrese, BZS doručí reklamujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď, resp. najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie na e-mailovú adresu reklamujúceho.
 • Spôsob vybavenia reklamácie určuje BZS na základe rozhodnutia reklamujúceho o tom, ktoré zo svojich zákonných práv uplatňuje.
 • Spôsob vybavenia reklamácie určí BZS ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Práva zo zodpovednosti za nedostatky zostatku kreditu na príslušnom Konte užívateľa systému a na účtovných dokladoch o kúpe tovaru a/alebo služby zaniknú, ak sa neuplatnia v dobe uvedenej v článku 3. tohto reklamačného poriadku.
 • BZS o vybavení reklamácie vydá reklamujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštovej služby.

Lehoty na vybavenie reklamácie

 • Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch sa môže vybaviť aj neskôr. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • V prípade nevybavenia reklamácie v lehote podľa bodu 5.1 má reklamujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Záverečné ustanovenia

 • Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.08.2019.
 • BZS si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek meniť a dopĺňať.
 • Po každej zmene reklamačného poriadku sa vyhotoví jeho úplné znenie, ktoré bude dostupné na miestach podľa odseku 6.5.
 • Reklamačný proces sa riadi reklamačným poriadkom účinným v znení v čase poskytnutia reklamovanej služby.
 • Reklamačný poriadok je k dispozícii v mieste sídla BZS a nachádza sa na internetovej stránke www.squash.test
 • Právne vzťahy medzi BZS a užívateľmi systému neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia VOP a právnymi predpismi Slovenskej republiky v poradí ako je uvedené.