Preambula

 1. Všeobecné obchodné podmienky rezervačného systému squash centrum PIONIERSKA vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky spoločnosť BZS Company, s.r.o., so sídlom Legerského 3, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 136 830, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 124366/B (ďalej len „BZS“).
 2. Všeobecné obchodné podmienky rezervačného systému squash centrum PIONIERSKA (ďalej len „VOP“) podrobne upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi zákazníkom, užívateľom systému, držiteľom Klientskej karty a BZS v rámci rezervačného systému (ďalej len „systém“), najmä podmienky registrácie zákazníkov, podmienky pri vydávaní Klientskych kariet, ich používanie v prevádzkach a zariadeniach BZS, podmienky nákupu tovarov a služieb a podmienky nabíjania a čerpania kreditu.
 3. Všeobecné obchodné podmienky upravujú tiež zmluvné vzťahy medzi BZS a užívateľom systému ako kupujúcim zo zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom webovej stránky www.squash.test (ďalej len „zmluva“)podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa medzi BZS ako predávajúcim a užívateľom systému ako kupujúcim.
 4. Systém je založený na princípe uplatňovania kreditu špecifikovaného bližšie v článku 5 VOP. Nabitý kredit môže registrovaný užívateľ systému následne využívať podľa vlastného uváženia v súlade s VOP. Technickým nosičom s autorizačným prvkom, prostredníctvom ktorého registrovaný užívateľ systému čerpá kredit na nákup vybraných tovarov a/alebo služieb vo vybraných prevádzkach a zariadeniach squash centrum PIONIERSKA, je Klientska karta, ktorá je neprenosná a je vybavená jedinečným číslom (ďalej len „Klientska karta“).
 5. Nákup vybraných tovarov a/alebo služieb v zákazníckom profile na www.squash.test prostredníctvom vopred zakúpeného kreditu môže využívať výlučne registrovaný užívateľ systému. Nákup vybraných tovarov a/alebo služieb na vybraných prevádzkach a zariadeniach squash centrum PIONIERSKA prostredníctvom vopred zakúpeného kreditu môže využívať registrovaný užívateľ systému, ktorý je zároveň držiteľom Klientskej karty.
 6. Prevádzkovateľom rezervačného systému Pionierska squash centrum je spoločnosť LUXART, s.r.o., so sídlom Měnín 263, okres Brno-venkov, 66457, Česká republika, IČO: 25566989, zapísaná v Obchodnom registri pod spis. zn. C 33871 vedenom u Krajského soudu v Brně.

Užívateľ systému a Klientska karta

Zákazník má možnosť na základe svojho slobodného poskytnúť BZS súhlasy so spracovaním osobných údajov na stanovené účely.

Konto

Nakladanie s Klientskou kartou

Kredit a pravidlá jeho uplatňovania

Ak je cena služby/tovaru nižšia ako výška kreditu na Konte, nevyčerpaný kredit ostáva na Konte na ďalšie použitie. Ak je cena služby/tovaru vyššia ako výška finančných prostriedkov výška kreditu na Konte, užívateľ systému je povinný najprv kredit na Konto doplniť/dobiť až tak zrealizovať platbu alebo zaplatiť za vybraný tovar/službu iným spôsobom ako použitím Klientskej karty, tj. hotovostné alebo bezhotovostne iným platobným prostriedkom, inak mu služby/tovar nebude poskytnutá/ý. Platbu ceny za vybraný tovar/službu je možné vo vybraných prípadoch kombinovať platbu Klientskou kartou a iným spôsobom platby. O alternatívnych spôsoboch platby bude zákazník oboznámený na recepcii squash centrum PIONIERSKA.

V prípade kúpy tovaru alebo služby na prevádzke squash centrum PIONIERSKA, obdrží užívateľ systému ihneď po zaplatení daňový doklad a následne bude na e-mail užívateľa systému doručené oznámenie o zmene výšky kreditu Konta.

Platbu kreditom je možné uplatňovať aj prostredníctvom webovej stránky www.squash.test podľa článku 6 VOP.

Kúpna zmluva uzavretá na diaľku

Užívateľ systému berie na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a vzniká mu povinnosť uhradiť cenu za skutočné poskytnuté plnenie, a to:

 1. ak užívateľ systému uzavrie zmluvu, v ktorej požiadal o poskytovanie služieb v lehote kratšej ako 24 hod. po uzavretí zmluvy,
 2. ak sa poskytovanie služby začalo s výslovným súhlasom užívateľa systému a užívateľ systému vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6.4 VOP užívateľ systému:
 4. môže informovať BZS o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy zadaním pokynu na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom rezervačného systému. Následne bude užívateľovi systému zaslané potvrdenie o prijatí odstúpenia na e-mailovú adresu užívateľa systému uvedenú v Konte.
 5. môže informovať BZS o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy telefonicky, na  linke: +421 910 20 30 40. Ak užívateľ systému využije túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy, BZS ihneď po jeho prijatí potvrdí e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v Konte.
 6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané BZS najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša užívateľ systému. BZS si vyhradzuje právo posúdenia relevancie doručeného oznámenia/formulára o odstúpení od zmluvy užívateľom systému.
 7. Reklamačný poriadok v prípade nákupu na www.squash.test alebo na prevádzke squash centrum PIONIERSKA:
 8. Reklamácie služieb zakúpených prostredníctvom www.squash.test sa spravujú aktuálne platnými reklamačnými poriadkami prevádzky squash centrum PIONIERSKA podľa zakúpených služieb alebo inými všeobecnými obchodnými podmienkami.
 9. V prípade, ak užívateľ systému – spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom, ktorým BZS ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že BZS porušil jeho práva, má užívateľ systému právo obrátiť sa na BZS ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak BZS na žiadosť užívateľa systému podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania užívateľom systému, má užívateľ systému právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s BZS ako predávajúcim je a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke www.mhsr.sk, pričom užívateľ systému má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti). Užívateľ systému môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index en.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Altemativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 10. V prípade on-line rezervácie vybraného tovaru alebo služby BZS bez povinnosti úhrady jej kúpnej ceny, zmluva nevzniká, a užívateľ systému obdrží na svoj príslušný e-mail potvrdenie rezervácie tovaru alebo služby.

Strata, odcudzenie a poškodenie Klientskej karty a vydanie náhradnej klientskej karty

Zablokovanie Konta a zánik členstva v systéme

Záverečné ustanovenia

Kontaktná adresa systému

BZS Company, s.r.o.
Legerského 3, 831 02 Bratislava
Infolinka: + 421 910 20 30 40
Email: pionierska@squash.test

Orgán dozoru

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava


Reklamačný poriadok rezervačného systému
Squash Centrum Pionierska

Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní a riešení reklamácie výšky aktuálneho zostatku kreditu na osobnom konte Klientskej karty (ďalej len „Konto“) užívateľa rezervačného systému squash centrum PIONIERSKA (ďalej len „systém“) poskytovaného spoločnosť BZS Company, s.r.o., so sídlom Legerského 3, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 136 830, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 124366/B (ďalej len „BZS“) a správnosti účtovných dokladov okúpe tovaru a/alebo služby na jednotlivých prevádzkach BZS vyhotovených a odovzdaných oprávnenej osobe.
 2. Vzťah medzi užívateľom systému a BZS sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami rezervačného systému squash centrum PIONIERSKA (ďalej len „VOP“), ktorých aktuálne znenie je umiestnené na webovom sídle www.squash.test.
 3. Tento reklamačný poriadok je vyhotovený v zmysle zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení s ich primeraným použitím.

Zodpovednosť BZS

Miesto, čas a spôsob uplatnenia reklamácie, náležitosti reklamácie

Spôsob vybavienia reklamácie

Lehoty na vybavenie reklamácie

Záverečné ustanovenia