Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: SpoločnosťBZS Company, s. r. o., Legerského 3, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.124366/B (ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: BZS Company, s. r. o., Legerského 3, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, telefonický kontakt: 0904335505, emailový kontakt: pionierska@squash.test

Účel spracovania O.Ú. O.Ú., kt. sa spracovávajú Dotknuté osoby Krajiny mimo EHS, do kt. sa O.Ú. prenášajú Lehota na vymazanie O.Ú. Zdroj O.Ú.
Plnenie práv a povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi vrátane predzmluvných vzťahov meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanoch, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, podpis Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa N/A Osobné spisy zamestnancov: 70 rokov, Evidencia dochádzky (denná, týždenná, mesačná): 3 roky, Evidencia práceneschopných: 3 roky, Evidencia nástupov, výstupov, výpovedí: 5 rokov, Popisy pracovných činností: 5 rokov, Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie: 10 rokov, Dohody o vykonaní práce: 5 rokov, Dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny: 10 rokov, Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika: 5 rokov, Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia: 5 rokov, Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie: 5 rokov, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 5 rokov, Mzdový list: 20 rokov, Výplatné listiny: 10 rokov, Záznamy o zaplatených preddavkoch na daň a dani zo mzdy: 10 rokov, Zúčtovanie dávok nemocenského poistenia: 10 rokov, Vyhlásenia k dani zo mzdy: 5 rokov, Zrážky zo mzdy: 5 rokov, Podklady ku mzdám: 5 rokov Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňový úrad, Doplnkové dôchodkové sporiteľne, Dôchodkové správcovské spoločnosti, Orgány verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr, inšpektorát práce), Zástupcovia zamestnancov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Súdy, Orgány činné v trestnom konaní, Exekútor, Iný oprávnený subjekt dotknutá osoba – zamestnanec
Spracovanie účtovných dokladov meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefóne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, výška pohľadávky/záväzku, iné nevyhnutné na dosiahnutie účelu Zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľov/odberateľov, klienti N/A 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Rôzne účtovné doklady, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Daňové doklady 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Výplatné listiny a ostatná mzdová dokumentácia 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Ročné mzdové listy Minimálne 20 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Osobné spisy dotknutá osoba alebo zástupca právnickej osoby, dodávateľ/odberateľ
Evidencia uchádzačov o zamestnanie titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefóne číslo, e-mailová adresa, vzdelanie, prax, iné údaje v rozsahu životopisu a motivačného listu Uchádzači o zamestnanie N/A dotknutá osoba
Evidencia prijatej a odoslanej pošty meno, priezvisko, telefóne číslo, e-mailová adresa, podpis, iné nevyhnutné na dosiahnutie účelu Príjmatelia a odosielatelia korešpondencie N/A 10 rokov dotknutá osoba
Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov meno, priezvisko, e-mail, telefóne číslo Klienti, zákazníci, ich zástupcovia, iné FO N/A 10 rokov dotknutá osoba
Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti štátu alebo ochrana majetku alebo zdravia obrazový záznam, zvukový záznam, zvukovo-obrazový záznam Fyzické osoby nachádzajúce sa v monitorovanom priestore N/A dotknutá osoba
Evidencie osobných údajov nevyhnutné na účely plenia povinností ustanovených GDPR, najmä evidencia a vybavovanie práv dotknutých osôb a evidencia bezpečnostných incidentov osobné údaje nevyhnutné na vedenie evidencie a plnenie povinností podľa GDPR (identifikačné údaje, kontaktné údaje a pod.) Dotknuté osoby, osoby vykonávajúce svoje práva podľa GDPR N/A 5 rokov dotknutá osoba
Evidencia logov a iných údajov na účely zabezpečenia sieťovej bezpečnosti a bezpečnosti osobné údaje potrebné na zaistenie sieťovej bezpečnosti a inej bezpečnosti u prevádzkovateľa Zamestnanci prevádkovateľa, iné osoby relevantné z hľadiska zaistenia bezpečnosti prevádzkovateľa N/A 1 rok dotknutá osoba
Zabezpečenie funkčnosti web stránky a štatistiky na účely jej zlepšenia; marketing a remarketing IP adresa, logy Návštevníci web stránky N/A dotknutá osoba

Práva dotknutej osoby: má nasledovné práva:

  1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  3. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
  6. právo na prenosnosť osobných údajov,
  7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
  8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.